Zásady ochrany osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

EDUCAL s. r. o. (ďalej „Educal“) v rámci svojej činnosti vrátane prevádzky svojej webovej stránky spracúva osobné údaje fyzických osôb, a to len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie určeného účelu. V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“) je Educal povinný poskytnúť informácie týkajúce sa spracúvania týchto údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Educal

EDUCAL s.r.o.
Ružová Dolina 25
821 09 Bratislava
IČO – 36 044 229
DIČ – 202 149 8083
email: educal@educal.sk
tel: 0905 147 588
kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov: educal@educal.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Educal spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

 • za účelom spätného nakontaktovania sa na Vašu osobu sú spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefón a e-mail.
 • marketing
 • zabezpečenie prevádzky webovej stránky a jej optimalizácie

Doba uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti, osobné údaje sú spracúvané len na nevyhnutne potrebnú dobu a uchované počas trvania účelu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii

Osobné údaje spracúvané Educal nie sú prenášané do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Spracúvanie osobných údajov Educal nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Osobné údaje spracúvané Educal nie sú prenášané do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby a ich uplatnenie

Dotknutá osoba má právo:

 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na konkrétny účel
 • podať sťažnosť dozornému orgánu
 • od Educal požadovať
  • vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané Educal
  • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • opravu nesprávnych osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby
  • vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 Nariadenia
  • obmedzenie spracúvanie osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 18 Nariadenia
 • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Educal, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 20 Nariadenia
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú splnené požiadavky článku 21 Nariadenia

Podrobnejšie informácie o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia možno nájsť na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov

Educal v rámci jednotlivých agend poskytuje spracúvané osobné údaje len oprávneným subjektom pri rešpektovaní existujúceho právneho základu pre poskytnutie osobných údajov v zmysle Nariadenia.

Dozorný orgán

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tlf: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informácie o postupe pri podaní návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov.