Medzikultúrne rozdiely a vzťahy na pracovisku

“Pristupujte k medzi-kultúrnej komunikácii s otvoreným sluchom, vnímavou mysľou a empatickým srdcom”
- Educal

Výsledky školenia – cieľ:
Program Medzikultúrne rozdiely a vzťahy na pracovisku majú za cieľ:

 • Znížiť komunikačné bariéry medzi ľuďmi z rôznych kultúr
 • Pomôže vybudovať dôveru na pracovisku
 • Pomôže predchádzať nedorozumeniam a nepochopeniu v dôsledku odlišných očakávaní a nedostatočného povedomia o kultúrnych normách, hodnotách, zvykoch atď.
 • Priniesť tipy na zlepšenie osobnej a písomnej komunikácie
 • Naučí, ako rozumieť a „čítať“ neverbálne signály a gestá v rôznych kultúrach

Formát:
Odporúčame celodenné školenie s 12 – 20 účastníkmi. Formát z hľadiska trvania a počtu účastníkov bude predmetom vzájomnej dohody.

Čo sa naučíte:
Školenie vám poskytne praktické informácie prostredníctvom „brainstorming a warm-up“ aktivít, kvízov, výskumných štúdií, skupinovej práce a mnoho ďalších informácií z týchto oblastí:

 • Spoločenské normy, hodnoty, voľnočasové aktivity, presvedčenia, zvyky, postoje
 • Znaky a symboly / gestá / reč tela / osobný priestor (neverbálne signály)
 • Komunikačné štýly
 • Základné frázy v rôznych jazykoch
 • Spôsoby a tradičné správanie rôznych kultúr
 • Národné a kultúrne stereotypy – pozitíva, negatíva

Prečo je dôležité poznať kultúrnu rozmanitosť:

 • Zvýšenie produktivity/výkonu vďaka odlišným zručnostiam pri riešení problémov, názorom a pracovným návykom
 • Rôznorodé tímy = jedinečné perspektívy
 • Zvýšená kreativita vďaka novým sviežim nápadom, perspektívam, rôznym „mozgom“
 • Rast obchodných kontaktov a spojení – nové publikum + väčší dopyt na trhu
 • Udržanie sa na trhu! – zamestnanci, ktorí sa na pracovisku cítia prijatí, oceňovaní a pochopení, zostanú firme verní a nebudú cítiť potrebu odísť
 • Znalosť niektorých jazykov uľahčuje komunikáciu a prejavuje rešpekt a uznanie kultúre iného národa
 • Predchádza nevedomým predsudkom – narúša negatívne stereotypy a predpoklady

Ako propagovať a zdieľať problematiku kultúrnej rozmanitosti:
Urobte zo svojho pracoviska bezpečné miesto, kde sa zamestnanci cítia slobodní a podporovaní:

 • Vyjadriť svoje presvedčenie, názory a obavy bez strachu a diskriminácie
 • Uplatňovať svoje potreby a skúsenosti, tradície a oslavy
 • Organizovať teambuildingové podujatia, aby ste sa navzájom lepšie spoznali z hľadiska svojho národa a kultúrnych odlišností a špecifík